Aktywizacja Dolnośląskiego rynku pracy – II Edycja

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia

Wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Logo

Cel główny | Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla kogo? | Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników.

Grupa docelowa

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Formy wsparcia:

 1. Szkolenia zawodowe

W zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • możliwość sfinansowania:
 • organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
 • niezbędnych badań lekarskich
 • egzaminów
 • przejazdu na szkolenia
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania osobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.
 1. Staże zawodowe
 • Minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy.
 • Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.
 • Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) - średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika.
 • Istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.
 1. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

Wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę.

Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

 • odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG S.A., AGROREG S.A., DPIN S.A. oraz KARR S.A. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

KONTAKT

REGIONALNE BIURO PARTNERA:
NOWA RUDA

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
ul. Kłodzka 27;

57-402 Nowa Ruda
tel.: 74 872 97 47

Oddział w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 113, III piętro 

58-300 Wałbrzych
tel. +48 513 907 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZOSTAŁE REGIONALNE BIURA PARTNERÓW:
LEGNICA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. M. Rataja 26; 59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 27 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JELENIA GÓRA
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WROCŁAW
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4; 52-326 Wrocław
tel.: +48 71 725 42 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO LIDERA PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
KONTAKT
tel. 71 736 63 10, 71 736 63 08; 608 367 300
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska