Pytania i odpowiedzi

 1. Czy uczestnikiem projektu może być osoba objęta ubezpieczeniem emerytalnym / rentowym?

Odp.: Uczestnik projektu nie może być objęty ubezpieczeniem emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i do dnia wzięcia udziału projekcie pozostawały poza rynkiem pracy i  dostarczą Zaświadczenie z ZUS z informacją o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika projektu tj. o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym / macierzyńskim może być uczestnikiem projektu?

Odp.: Zgodnie z Art. 6. 1. Pkt. 19):

„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (…)

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”

Zgodnie z powyższym ( punkt 19) osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie mogą wziąć udziału w projekcie. 

 

 1. Czy studenci stacjonarni mogą być objęci wsparciem w projekcie?

Odp.: Sam status studenta/ osoby biernej zawodowo nie uprawnia do udziału w projekcie, muszą być spełnione pozostałe kryteria grupy docelowej określone w Regulaminie Rekrutacji Uczestników.

Uczestnik projektu nie może być objęty ubezpieczeniem emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Czy osoba która, została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i straciła pracę po kilku miesiącach – będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie?
  Czy istnieje warunek, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i ubiega się o udział w projekcie?

Odp.: Osoba, która została zatrudniona po 1 marca 2020 roku i po kilku miesiącach straciła pracę, będzie kwalifikowała się do uczestnictwa w projekcie.

Nie ma warunku określającego, jak długo i na jaką część etatu powinna być zatrudniona osoba, która straciła pracę i  ubiega się o udział w projekcie.

 

 1. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18 – 29 lat, natomiast nazwa wskaźnika rezultatu brzmi: Liczba osób poniżej 30 lat… Czy osoba, która ukończyła 29 lat, a nie ukończyła 30 roku życia kwalifikuje się do projektu?

Odp.: Tak, kwalifikuje się. Jako osobę w wieku 29 lat lub inaczej poniżej 30 lat rozumiemy taką, która nie ukończyła 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin).

 

 1. Czy w sformułowaniu „straciły zatrudnienie” chodzi o osoby, które spełniają jeden
  z poniższych warunków: 
  Zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ich umowa wygasła, np. z upływem czasu, na jaki została zawarta, rozwiązały umowę za porozumieniem stron lub na swój wniosek?

Odp.: Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. 
Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron. 

 

 1. Zgodnie z dokumentacją konkursową uczestnikami projektu mogą być: "Wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego  (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego)". Czy osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu, a jeśli tak, to jakiego typu nauka podjęta przez potencjalnego uczestnika jest dopuszczalna?

Odp.: Osoby uczące się mogą być uczestnikami projektu bez względu na tryb nauki (stacjonarna, dzienna, wieczorowa, zaoczna itp.) – o ile spełnią inne warunki pozwalające przyjąć je do projektu np. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego.

 

 1. Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia - dzień przystąpienia do szkolenia.

Gdy uczestnik przejdzie pozytywnie rekrutację i zakwalifikuje się do szkoleń,
ale rozpoczęcie szkolenia rozpocznie się w dniu, kiedy uczestnik skończy 30 lat –
czy taka osoba spełni warunki kwalifikowalności?

Odp.:  Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia. Rekrutacja i zakwalifikowanie się do szkoleń nie jest wsparciem.

Jeśli pierwszą formą wsparcia (pomocy) w projekcie są szkolenia (tak będzie najczęściej w tych projektach) to uczestnik spełni warunki kwalifikowalności jeżeli w dniu przystąpienia do szkolenia nie ukończył 30-tego roku życia (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30-tych urodzin).

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska