Dokumenty projektowe do pobrania

REKRUTACJA

 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu - pdf
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - pdf, Word
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - pdf
 4. Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – pdf
 5. Załącznik nr 4 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - pdf
 6. Załącznik nr 1 do Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowych - pdf
 7. Załącznik nr 5 - Karta oceny predyspozycji kandydata – pdf
 8. Załącznik nr 6 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o  otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z  18.12.2013 – pdf
 9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego – pdf
 10. Załącznik nr 8  - Oświadczenie Uczestnika Projektu (RODO) - pdf, Word
 11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o pozostaniu poza rynkiem pracy - pdf, Word
 12. Załącznik nr 10 - Druk US-7 – pdf
 13. Załącznik nr 11 - Wzór zaświadczenia z ZUS – pdf, Word
 14. Załącznik nr 12 - Karta wyniku oceny – pdf
 15. Załącznik nr 13 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym – pdf, Word
 16. Załącznik nr 14 - Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną- pdf, Word
 17. Załącznik nr 1 do wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną – pdf, Word
 18. Załącznik nr 15 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową – pdf, Word
 19. Załącznik nr 1 do Wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacja zbiorową – pdf, Word

 

DOTACJA

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf
 2. Załącznik nr 1 – Biznesplan (wersja z dnia 14.10.2021 r.) – pdf, Word
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny Biznesplanu – pdf
 4. Załącznik „a” do Biznesplanu: potwierdzenie wykonania usługi – pdf
 5. Załącznik „b” do Biznesplanu: Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis - Word
 6. Załącznik „c” do Biznesplanu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Excel
 7. Załącznik „d” do Biznesplanu: Szczegółowe zestawianie towarów i usług przewidywanych do zakupienia w ramach biznesplanu (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdfWord
 8. Załącznik „f” do Biznesplanu Zbiór oświadczeń (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf, Word
 9. Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (wersja z dnia 14.10.2021 r.) – pdf
 10. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia wsparcia finansowego (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf, Word
 11. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie pracodawcy o wynagrodzeniu – dla poręczyciela - pdf, Word
 12. Załącznik nr 6 – Oświadczenie współmałżonka poręczyciela - pdf, Word
 13. Załącznik nr 7 – Oświadczenie poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej - pdf, Word
 14. Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf, Word
 15. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej / nie otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - pdf, Word
 16. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych wydatków (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf, Word
 17. Załącznik nr 11 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Excel
 18. Załącznik nr 12 – Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych - pdf, Word
 19. Załącznik nr 13 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – pdf
 20. Załącznik nr 14 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (wersja z dnia 14.10.2021 r.) - pdf
 21. Załącznik nr 15 – Standardy oceny biznesplanów - pdf
 22. Załącznik nr 16 – Wzór formularza rozliczenia otrzymanych transz wsparcia pomostowego - pdf, Word
 23. Załącznik nr 17 – Wzór oświadczenia Uczestnika/czki Projektu o braku podwójnego finansowania wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - pdf, Word
 24. Załącznik nr 18 – Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis - pdfWord
 25. Załącznik nr 19 - Oświadczenie poręczyciela o dochodach - pdf, Word
 26. Załącznik nr 20 - Oświadczenie określające status poręczyciela - pdf, Word
 27. Załącznik nr 21 – Klauzula Informacyjna dla Poręczycieli i Współmałżonków - pdf, Word

 

Wersja archiwalna dokumentów: 

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - pdf
 2. Załącznik nr 1 – Biznesplan – pdf
 3. Załącznik „d” do Biznesplanu: Szczegółowe zestawianie towarów i usług przewidywanych do zakupienia w ramach biznesplanu - pdf
 4. Załącznik „f” do Biznesplanu Zbiór oświadczeń - pdf
 5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – pdf
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia wsparcia finansowego - pdf
 7. Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - pdf
 8. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych wydatków - pdf
 9. Załącznik nr 14 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - pdf
 10. Załącznik nr 14 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - pdf

 

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska