Pożyczka Branżowa

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu, nabór wniosków na Pożyczkę Branżową został zamknięty dnia 21.12.2022 r.

 

Pożyczka Branżowa

Nowy Produkt finansowy oferowany przez ARR „AGROREG” S.A. dostępny dla MŚP

Nabór wniosków na Pożyczkę Branżową rozpocznie się 01.02.2021 r.

Dla kogo


Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

1) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

2) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

3) 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

4) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

5) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

6) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

7) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

8) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

9) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

10) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych

11) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

12) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

13) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

14) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

15) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

16) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

17) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

18) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych

19) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

20) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

21) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

22) 93.29.A - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

23) 93.29.B - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

zainteresowanych sfinansowaniem ze środków PB  inwestycji zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska przeznaczonej na rozwój firmy w ramach wyżej wymienionych PKD.

 

Na jaki cel


Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno – obrotowych

(wartość wydatków na cele obrotowe powiązane z przedmiotową inwestycją może stanowić maksymalnie 30 % wartości pożyczki).

 

Na jakich warunkach

Maks. kwota pożyczki: 3 000 000 zł

Wkład własny i oprocentowanie:

Wniesienie wkładu własnego przez MŚP nie jest obligatoryjne, natomiast  wartość wniesionego wkładu własnego wpływa na wysokość oprocentowania pożyczki:

a) poniżej 10% wkład własny MŚPw  stosunku do wartości  pożyczki  - oprocentowanie pożyczki rynkowe,

b) 10-20% wkład własny MŚPstosunku do wartości pożyczki -  oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej (przyjętej na dzień podpisania Umowy PB i aktualizowanej w trakcie jej trwania) - oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

c) powyżej 20% wkład własny MŚPstosunku do wartości pożyczki -  oprocentowanie pożyczki w wysokości ½ stopy bazowej ( przyjętej na dzień podpisania Umowy PB i aktualizowanej w trakcie jej trwania) - oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.


Marża i prowizja: 0%
Maksymalny okres spłaty: 7 lat

a) możliwość udzielenia maksymalnie 12 miesięcznej karencjiw spłacie kapitału*

b) możliwość udzielania maksymalnie 6-miesięcznego zawieszenia („wakacji”)w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych* w tym przypadku miesięczny monitoring MŚP, czyli zdolności do obsługi zadłużenia w przyszłości

*może wydłużyć okres spłaty pożyczki

Liczba udzielonych pożyczek dla jednego MŚP:

Przedsiębiorstwo może posiadać tylko jedną aktywną Pożyczkę Branżową udzieloną ze środków DFR.

Zaangażowanie kapitałowe DFR w produktach finansowych oferowanych w ramach wszystkich umów o pośrednictwo finansowe nie może przekroczyć 4.000.000,00 zł.

Karta produktu Pożyczka Branżowa
do pobrania

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska