Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zajmowanych przez AgencjięRozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie", w budynku przy ulicy Kłodzkiej 27.

Informacja o wyborze oferty (pdf)

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach zajmowanych przez AgencjięRozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie", w budynku przy ulicy Kłodzkiej 27.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Informacja o wyniku postępowania

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 2/2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 24e, działka nr 1/15 o powierzchni 0,1386 ha (AM-5, obręb 8-Słupiec), Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w ramach postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę „Agencja Ochrony Osób i Mienia K2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kłodzka 24e, 57-402 Nowa Ruda, NIP 885-154-03-09, REGON 891349528 na kwotę 3.015.960,00 zł brutto (słownie: trzy miliony piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), która spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska