AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA- DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Regulamin REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (obowiązuje od 09.05.2019 r.)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

1 Formularz rekrutacyjny (obowiązuje od 09.05.2019 r.)
2 Deklaracja uczestnictwa z oświadczeniem (obowiązuje od 09.05.2019 r.)
2B Oświadczenie do Deklaracji (obowiązuje od 05.12.2019 r.)
2C Oświadczenie do Deklaracji (obowiązuje od 05.12.2019 r.)
3 Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika
4 Oświadczenie pracodawcy o zamiarze nie przedłużania umowy / zwolnienia pracownika
5 Oświadczenie pracodawcy o dokonaniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 12 m-cy
6 Wstępny opis planowanej działalności gospodarczej

PORADNICTWO ZAWODOWE, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I POŚREDNICTWO PRACY

7 Indywidualny Plan Działania
8 Zestawienie wsparcia poradnictwo zawodowe
9 Zestawienie wsparcia pośrednictwo pracy
10 Zestawienie wsparcia psychologicznego

SZKOLENIA ZAWODOWE

11 Wzór umowy szkoleniowej
11.1 Harmonogram i program szkoleń zawodowych
11.2 Lista obecności szkolenia

STUDIA PODYPLOMOWE

12 Umowa finansowania studiów podyplomowych
12.1 Harmonogram i program studiów
12.2 Weksel i deklaracja wekslowa studia

DOTACJE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
14 Umowa o świadczeniu usług szkoleniowo-doradczych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
14.1 Zaświadczenie potwierdzające udział w etapie szkoleniowo-doradczym
15 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działaności gospodarczej
15.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
15.2 Karta oceny formalnej
15.3 Karta oceny merytorycznej
15.4 Deklaracja besztronności i poufności
16 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
16.1 Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji
16.2 Informacja o numerze firmowego rachunku bankowego
16.3 Oświadczenie - zgoda małżonka na zawarcie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
16.4 Zestawienie towarów usług zakupionych ze środków dotacji
16.5 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem
16.6 Weksel i deklaracja wekslową wsparcie na rozwój
16.7 Zaświadczenie o pomocy de minimis
17 Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego
17.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
18 Karta oceny formalnej merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe
19 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
19.1 Zestawienie udzielonego wsparcia doradczego w ramach wsparcia pomostowego
19.2 Weksel i deklaracja wekslowa - wsparcie pomostowe

DODATEK RELOKACYJNY

20 Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego
21 Wzór umowy o udzielenie dodatku relokacyjnego
21.1 Weksel i deklaracja wekslowa dodatek relokacyjny

STAŻ ZAWODOWY

22 Umowa o zorganizowanie stażu
22.1 Wzór program stażu
22.2 Wzór sprawozdania z przebiegu stażu
22.3 Wzór opini pracodawcy
22.4 Wzór listy obecności staż
22.5 Wniosek o dni wolne staż
22.6 Oswiadczenie pozostałe koszty odbywania stażu - uczestnik
22.7 Oświadczenie pozostale koszty odbywania stażu - pracodawca

INNE

23 Informacja o numerze bankowym
24 Zaświadczenie udziału w projektu

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska