Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 01.02.2022 roku od godziny 7:30 wznawia nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Inwestycyjna. Pula przewidziana w ramach w/w naboru to 4 175 000,00 zł., natomiast wnioski będą przyjmowane do 150% alokacji środków, tj. do kwoty 6 000 000,00 zł. Jednocześnie informujemy, iż złożenie kompletnego wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania środków. Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o udzielenie pożyczki w terminie i którym nie przyznano wsparcia, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem naboru maksymalna kwota pożyczki została ograniczona do kwoty 500 000 zł.

 

PRZEZNACZENIE

Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubuskiego.

KWOTA

do 1 600 000,00 zł

OPROCENTOWANIE

0,2 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) wyłącznie w inwestycje

w przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy zgodnie z zasadami

udzielania pomocy de minimis

0,5 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis)

od 5,88 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw

(według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej

oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu

analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

OKRES SPŁATY

120 miesięcy

KARENCJA

MAX 12 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

Nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie  kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska