Nabór wniosków w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR

Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż zakończyła nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do korzystania z produktów finansowych ARR „AGROREG” S.A.

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych wniosków pożyczkowych w ramach produktu Pożyczka Płynnościowa, wnioski są obecnie przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.

Nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową rozpocznie się 13 marca o godz. 8:00 i prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania alokacji, jednak nie krócej niż 3 dni robocze. Wnioski przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, tj. będą musiały zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym (profil zaufany - ePUAP) i wysłane do Agencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://formularz.agroreg.com.pl.

Konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (AGROREG S.A.) - Lider Konsorcjum, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIN S.A.) – Partner Konsorcjum informuje, iż w dniu 13.03.2023 r. rozpocznie nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, udzielaną ze środków własnych oraz Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP POIR.

Fundusz Pożyczkowy utworzony został na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/I/DIF/504 z dnia 22.02.2023 r., zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, a Konsorcjum jako Pośrednikiem Finansowym.

Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie w najbliższych dniach, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków będzie prowadził równolegle konsorcjant, tj. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu. 

Z Pożyczki Płynnościowej może skorzystać MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, którego sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19 lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Pożyczka powinna pomóc zapewnić bieżącą płynność firmy lub odbudować działalność w zmienionej sytuacji gospodarczej.

Podstawowe Parametry Pożyczki Płynnościowej:

  • pożyczka do 1 mln zł (lub 1,5 mln zł, jeśli MŚP realizuje cel inwestycyjny związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną),
  • oprocentowanie 0% (dla przedsiębiorstw spełniających warunki do udzielenia pomocy de minimis/pomocy publicznej),
  • okres spłaty pożyczki – do 72 miesięcy,
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę,
  • finansowanie do 100% wydatków brutto (wkład własny nie jest wymagany) ,
  • wydatkowanie środków z pożyczki w terminie do 180 dni od wypłaty, lecz nie później niż do w terminie do 31.12.2023 r.,

 

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa: [pobierz -  Karta_Produktu_PP.pdf ]

Dokumenty do pobrania: (zobacz wiecej...)

 

Jednocześnie Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie związku z licznymi zapytaniami informuje, iż: 

  1. Wniosek może być złożony do ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie bądź do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Złożenie wniosków do obu Konsorcjantów skutkuje odrzuceniem obu wniosków bez możliwości rejestracji i złożenia odwołania,
  2. Dokumenty będą przesyłane do ARR „AGROREG” S.A. poprzez formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego trzeba będzie przesłać pliki PDF podpisane uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym (profil zaufany - ePUAP); złożenie dokumentów w innej formie (np. skanów) i w inny sposób (np. mailowo) skutkuje odrzuceniem wniosków bez możliwości rejestracji i złożenia odwołania,
  3. W przypadku dokumentu: Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (1-3), w sytuacji występowania podmiotów partnerskich / powiązanych, należy złożyć oświadczenie oraz wszystkie załączniki w formie jednego, skonsolidowanego pliku PDF lub w formie kilku plików PDF spakowanych w formacie RAR lub ZIP.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska