Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu partnerskiego - sektor nowoczesnych usług biznesowych

Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu partnerskiego, realizowanego w ramach III rundy konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 "Kompetencje dla sektorów" dla SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH (Sekcja "M" Polskiej Klasyfikacji Działalności - Grupa 69.2: Działalność rachunkowo-księgowa; Dział 70. Działalność firm centralnych (head offices), Grupa 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej, grupa 74.9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, sekcja "M" Polskiej Klasyfikacji Działalności - Grupa 82.2. Działalność centrów telefonicznych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działalnie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 4.

1. Ogłoszenie o wyborze partnera - SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska