Dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników

 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II  Partnerstwo na rzecz rozwoju

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie realizuje II edycję projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

 • Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Lider Projektu)
 • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 32 248 164,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.04.2022 r.

AGROREG S.A. realizuje projekt w subregionie wałbrzyskim: (powiaty: kłodzki, wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, m. Wałbrzych).

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/),  pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:

 • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
 • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:

 • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia.
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.
 • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

 

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU 8.6

 

Informacja z dnia 25.02.2022 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 14:00, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru formularzy zgłoszeniowych przez ARR „AGROREG” S.A. z dnia 10.02.2022 r., WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  52 147,20 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 50 000,00 PLN, co stanowi 104,29 % jej wykorzystania. Jednocześnie informujemy, iż na liście rezerwowej nie umieszczono żadnych formularzy zgłoszeniowych.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1

16/FZ/2022

20

4 445,00 zł

18.02.2022

2

17/FZ/2022

20

2 800,00 zł

18.02.2022

3

18/FZ/2022

20

14 973,00 zł

18.02.2022

4

19/FZ/2022

20

4 900,00 zł

18.02.2022

5

20/FZ/2022

20

4 900,00 zł

21.02.2022

6

21/FZ/2022

20

3 640,00 zł

21.02.2022

7

22/FZ/2022

20

4 900,00 zł

22.02.2022

8

23/FZ/2022

20

3 150,00 zł

24.02.2022

9

24/FZ/2022

20

3 640,00 zł

24.02.2022

10

25/FZ/2022

20

4 799,20 zł

24.02.2022

 

 

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

 

Informacja z dnia 10.02.2022 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego,
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.
 1. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy18.02.2022 r. godzina: 8:00 tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,
 2. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 24.02.2022 r. godzina: 14:00 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.
 3. Dostępna alokacja50.000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-14:00[1].
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

 

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzoneWnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

 1. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:
 2. a) Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.
 3. b) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.
 4. c) Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najszybszy.

 

 1. Lista rankingowa i rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: 26.01.2022 r., po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.
 2. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r. Zgłoszenia udziału w usługach rozwojowych wykraczających poza powyższy termin nie będą rozpatrywane.

Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

 

Zapraszamy!

[1] Godziny są uzależnione od pracy poszczególnych Operatorów.

 

Informacja z dnia 25.01.2022 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 14:00, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru formularzy zgłoszeniowych przez ARR „AGROREG” S.A. z dnia 12.01.2022 r., WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  137 154,20 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 150 000,00 PLN, co stanowi 91,44 % jej wykorzystania. Jednocześnie informujemy, iż na liście rezerwowej nie umieszczono żadnych formularzy zgłoszeniowych.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1

1/FZ/2022

20

16 800,00 zł

20.01.2022

2

2/FZ/2022

20

24 990,00 zł

20.01.2022

3

3/FZ/2022

20

14 280,00 zł

20.01.2022

4

4/FZ/2022

20

8 355,20 zł

20.01.2022

5

5/FZ/2022

20

2 800,00 zł

20.01.2022

6

6/FZ/2022

20

4 000,00 zł

20.01.2022

7

7/FZ/2022

20

15 000,00 zł

21.01.2022

8

8/FZ/2022

20

3 549,00 zł

24.01.2022

9

9/FZ/2022

20

3 640,00 zł

24.01.2022

10

10/FZ/2022

20

5 000,00 zł

25.01.2022

11

11/FZ/2022

20

2 450,00 zł

25.01.2022

12

12/FZ/2022

20

3 200,00 zł

25.01.2022

13

13/FZ/2022

20

3 850,00 zł

25.01.2022

14

14/FZ/2022

20

5 000,00 zł

25.01.2022

15

15/FZ/2022

20

24 240,00 zł

25.01.2022

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

Informacja z dnia 12.01.2022 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego,
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.
 1. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy20.01.2022 r. godzina: 8:00 tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,
 2. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 25.01.2022 r. godzina: 14:00 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.
 3. Dostępna alokacja150.000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-14:00[1].
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzoneWnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

 1. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:
 2. a) Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.
 3. b) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.
 4. c) Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najszybszy.

 1. Lista rankingowa i rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: 26.01.2022 r., po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.
 2. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

[1] Godziny są uzależnione od pracy poszczególnych Operatorów.

 

Informacja z dnia 19.10.2021 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje, iż w dniu 19.10.2021 r. o godzinie 09:03 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu:

https://agroreg.com.pl/index.php/oferta/1-dofinansowanie-do-szkolen-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow

 

 

Informacja z dnia 07.10.2021 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 19.10.2021 r. (wtorek), godzina: 8:00, tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 292 491,41 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-14:00.

 

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

 

 

Informacja z dnia 12.08.2021 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje, iż w dniu 12.08.2021 r. o godzinie 13:01 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

Informacja z dnia 15.07.2021 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 23.07.2021 r. (piątek), godzina: 8:00, tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 300 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 209 499,51 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.

 Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

 

Informacja z dnia 18.05.2021 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje, iż w dniu 18.05.2021 r. o godzinie 08:12 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

Informacja z dnia 06.05.2021 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego.

 

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 18.05.2021 r. (wtorek), godzina: 8:00, tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 220 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 327 233,41 PLN.

 

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

Zapraszamy!

 

Informacja z dnia 19.03.2021 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje, iż w dniu 19.03.2021 r. o godzinie 12:00 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

 

Informacja z dnia 12.03.2021 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

 

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
  - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiat: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, świdnicki, m. Wałbrzych).
 2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 19.03.2021 r. godzina: 10:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu.
 3. Dostępna alokacja: 300 000,00 PLN; alokacja do końca realizacji Projektu, przeznaczona na kolejne nabory: 520 358,36 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

  - za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:                

  ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

  - elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym. Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania, tj. w formacie PDF. Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości, załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4. Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

   

  Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzone

 

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://agroreg.com.pl/index.php/dofinansowanie-do-szkolen-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-dokumenty-do-pobrania. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

 

Zapraszamy!

 

Informacja z dnia 04.11.2020 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.,  jako Operator informuje, iż w dniu 04.11.2020 r. o godzinie 08:01 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

Informacja z dnia 27.10.2020 r. o wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

- z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiat: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych).

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 04.11.2020 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 100 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 772 432,76 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:                

ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00[1].

- elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://agroreg.com.pl/index.php/dofinansowanie-do-szkolen-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-dokumenty-do-pobrania  

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020r.

Zapraszamy!

 

[1] Godziny są uzależnione od pracy poszczególnych Operatorów.

 

Informacja z dnia 20.07.2020 r. o wstrzymaniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, jako Operator informuje, iż w dniu 20.07.2020 r. o godzinie 11:37 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

Informacja z dnia 06.07.2020 r. o  wznowieniu przyjmowania formularzy

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
  - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiat: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, świdnicki, m. Wałbrzych)
 2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 14.07.2020 r. godzina: 8:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,
 3. Dostępna alokacja: 500 000,00 PLN; Alokacja dostępna na kolejne nabory łącznie: 855 000 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:
  - za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres główny Biura Projektu: ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-14:00.
  - elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że przyjmowane są tylko i wyłącznie dokumenty w pliku PDF, podpisane w formacie PAdES. Zarówno przedsiębiorca zgłaszający, jak i każdy uczestnik szkolenia powinien posiadać swój podpis kwalifikowany, tak aby podpisać nim załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego – dane uczestnika usługi rozwojowej.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem - nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.agroreg.com.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

 

Informacja z dnia 18.05.2020 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, jako Operator informuje, iż w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 08:48 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu:

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.:

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, V piętro,

tel. 74 872 97 50, 74 872 97 47,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Biuro zamiejscowe w Wałbrzychu: 

ul. Wrocławska 113, III piętro

58-300 Wałbrzych

tel. 513 907 106

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska